Змінюється процедура допуску цінних паперів до торгів на біржі

Змінюється процедура допуску цінних паперів до торгів на біржі

Фондовим біржам надали можливість поділу торгового дня на передсесійний і післясесійний. Це дозволить розділити торговий день на відповідні періоди і торгові сесії для подання відповідних заявок на купівлю-продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів та укладення біржових контрактів. Очікується, що таке рішення сприятиме збільшенню кількості маркет-мейкерів і ліквідності ринку цінних паперів.

Відповідні зміни до Положення про функціонування фондових бірж затверджені рішенням НКЦПФР від 3 серпня 2018 року № 546 і вступили в силу 25 вересня. Фондовим біржам протягом трьох місяців потрібно привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

Власники цінних паперів великих підприємств і публічних акціонерних товариств отримали право за власною ініціативою включити цінні папери в біржовий список шляхом надання відповідної пропозиції, але за умови, що сумарна вартість пакета цінних паперів, який запропонований до продажу, становить не менше 5 млн грн.

В цьому випадку фондова біржа письмово повідомляє емітента про отримання заявки і про внесення цінних паперів до біржового списку (із зазначенням дати внесення).

При отриманні заявки на допуск до торгівлі інших цінних паперів або акцій фондова біржа надсилає такому емітенту інформацію про:

(а) отримання пропозиції про включення цінних паперів емітента до біржового списку;

(б) наслідки включення цінних паперів до біржового списку, а саме віднесення емітента цінних паперів до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес;

(в) необхідності отримання від емітента письмової згоди / незгоди на включення його цінних паперів до біржового списку. Допуск цінних паперів іноземних емітентів до торгів може здійснюватися виключно у разі допуску таких цінних паперів до обігу на території України. Порядок внесення таких цінних паперів до біржового списку та біржового реєстру встановлюється правилами фондової біржі.

Також встановлено, що порядок організації і проведення біржових торгів, зокрема, повинен містити процедури запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в разі їх введення в обіг на фондовій біржі.

Фондова біржа щорічно і щоквартально (в разі розкриття емітентом проміжної фінансової звітності) перевірятиме емітента, цінні папери якого знаходяться в біржовому списку на відповідність ознакам фіктивності.

НКЦБФР також спростила вимоги до лістингу шляхом скасування норми про розподіл біржового реєстру на два рівня лістингу та встановлення вимог про внесення цінних паперів до біржового реєстру. Вимоги щодо внесення і перебування цінних паперів в лістингу встановлені на умовах другого рівня. В біржовий реєстр заносяться цінні папери, що пройшли процедуру лістингу. Заявка про допуск цінних паперів до біржових торгів в частині включення до біржового реєстру може подаватися: емітентом у процесі емісії; емітентом щодо викуплених цінних паперів; оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів. Така заявка подається за умови дійсності проспекту цінних паперів та його оприлюднення.

У фондових бірж є три місяці, щоб привести свою діяльність у відповідність з новими правилами і здійснити наступні дії щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться в біржовому списку, а саме:

(а) в термін не більше одного місяця письмово повідомити емітентів про необхідність до 1 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до змін щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема, оформлення проспекту цінних паперів відповідно до вимог чинного законодавства України; або в біржовому списку без внесення до біржового реєстру;

(б) в термін не більше 15 днів письмово повідомити емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, про необхідність надати фондовій біржі інформацію про наявність (відсутність) у статуті такого товариства переважного права його акціонерів на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.